Je bent hier: PG/001/C   Postgraduaat Schoolbeleid - Eerste jaar C Inleiding tot de personeelsreglementering

Inleiding tot de personeelsreglementering

Als leidinggevende draag je mee de verantwoordelijkheid over het personeelsbeleid van jouw school. De arbeidsverhoudingen tussen je personeelslid en je schoolbestuur worden geregeld door het decreet rechtspositie.

Vind je je weg in dat decreet? Met welke juridische en administratieve aspecten moet je rekening houden? Welke verplichtingen en vrijheden heeft je schoolbestuur tegenover het gesubsidieerd personeel? Hoe pas je die toe in je dagelijkse praktijk?

Programma

Aan de hand van een artikelsgewijze screening van het decreet rechtspositie wordt verduidelijkt hoe de rechten en plichten van je personeelsleden zijn vastgelegd.

Onder meer volgende thema’s komen aan bod, gespreid over de twee dagen:

 • tijdelijke aanstelling
 • vaste benoeming
 • affectatie en mutatie
 • tijdelijk andere opdracht
 • aanstelling in selectie- en bevorderingsambten
 • einde aanstelling en ontslag
 • het gesubsidieerd personeel: ambten en betrekkingen
 • de vakken en bekwaamheidsbewijzen
 • de berekening en aanwending van het pakket uren-leraar
 • 'hetzelfde ambt' waarop een vastbenoemde recht heeft
 • het prestatiestelsel voor leraren
 • de inzetbaarheid van onderwijzend personeel
 • de overdracht van uren-leraar
 • de verdeling van de betrekkingen: vastbenoemden, terbeschikkinggestelden en tijdelijken van doorlopende duur
 • de globale puntenenveloppe
 • het ondersteunend personeel

Werkvormen
De theorie wordt steeds gekoppeld aan concrete voorbeelden uit de praktijk. Er is ook voldoende gelegenheid tot vraagstelling.

Doelstellingen

 • Je vindt jouw weg in de bepalingen van het decreet rechtspositie.
 • Je verwerft inzicht in de juridische en administratieve aspecten van de personeelsreglementering.
 • Je kunt de juridische context van het decreet toepassen op concrete schoolsituaties.
 • Je kunt de bepalingen van het decreet rechtspositie toepassen in jouw personeelsbeleid.
 • Je kent de rechten en de plichten die eigen zijn aan het uitoefenen van een ambt in onderwijs.
 • Je kent de juridische draagwijdte van de personeelsreglementering.

Met deze cursus verwerf je inzicht in de basisbegrippen van de personeelsreglementering. De bedoeling is niet om een expert te worden op dat vlak; de opgedane kennis zal je wel in staat stellen om, met behulp van aanvullende informatie, jouw verantwoordelijkheid op te nemen op het vlak van personeelsbeleid.

Begeleiding

Claude Duhamel, stafmedewerker dienst Personeel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
vrijdag 10 maart 2023 09:30u 16:00u Tom Geeroms via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
vrijdag 28 april 2023 09:30u 16:00u Tom Geeroms Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 001.A (gelijkvloers)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen