Keuzedag Postgraduaat Schoolbeleid – vrijdag 25 januari 2019

Hier vind je meer informatie per keuzecursus, het programma en verdere praktische info. Gelieve ten laatste donderdag 20/12/2018 je twee voorkeursthema's door te geven via het inschrijvingsformulier

Keuzesessies                    Schrijf in voor de keuzedag

1.     Personeelsdossiers: verlofstelsels

An Cornelis

Er zijn tal van verlofstelsels en afwezigheidsregelingen waar personeelsleden uit het onderwijs gebruik van kunnen maken. Tijdens deze sessie maakt An Cornelis je wegwijs in de principes van deze complexe regelgeving.

In eerste instantie besteden we speciale aandacht aan het onderscheid tussen verlofstelsels die een recht zijn voor de personeelsleden en verlofstelsels die als een gunst door het schoolbestuur kunnen worden toegekend. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de modaliteiten van de belangrijkste verlofstelsels die in het onderwijs kunnen genomen worden. Vervolgens wordt een aanzet gegeven tot het opstellen van een gedragen verlovenbeleid in een school/scholengemeenschap.

An Cornelis is stafmedewerker dienst Personeel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

2.     Inschrijvingen: van inschrijvingsrecht over GPDR tot warm onthaal

Lieselot Vantuyckom

Op 7 september 2018 bereikte de Vlaamse Regering een akkoord over het nieuwe inschrijvingsrecht, dat ingaat vanaf schooljaar 2019-2020. Lieselot Vantuyckom bespreekt de algemene principes van dit nieuwe kader. Wat is er precies gewijzigd? En waarom? Voor wie is dit van toepassing? Wie draagt de kosten die deze vernieuwing met zich meebrengt? Je krijgt niet alleen antwoord op deze, maar ook op jouw specifieke vragen. Concrete casussen zorgen voor extra verheldering.

In de namiddag bekijk je welk effect dit alles nu concreet heeft. Welke info vraag je bij een intakegesprek? Wat is daar volgens de nieuwe privacyregeling wel of niet toegelaten? En hoe zorg je ondanks al deze regelgevingen nog altijd voor een warm onthaal?

Lieselot Vantuyckom is stafmedewerker dienst Lerenden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

3.     Financieel meerjarenplan

Werner Peremans

Vele scholen hebben dringend nood aan investeringen. Maar kunnen we dat als school financieel aan? Hoe ver kunnen we gaan zonder de school in gevaar te brengen? En hoe moeten we de gevolgen van de bestuurlijke schaalvergroting op dit vlak meenemen?  Zijn we in onze meerjarenplanning klaar voor deze stap?

In deze opleiding krijg je een instrument toegelicht om een antwoord te bieden op deze vragen. Een financieel meerjarenplan is een belangrijke basis voor het voeren van langetermijnbeleid. Het helpt het schoolbestuur bij het plannen en beslissen van investeringen. Je leert dan ook welke elementen zeker in een financieel meerjarenplan moeten zitten, hoe je verbanden moet leggen en hoe je de resultaten dient te lezen en te interpreteren. Zo kan je je schoolbestuur bijstaan bij de noodzakelijke investeringsplanning en -beslissingen.

Werner Peremans licht dit toe aan de hand van een model dat al meer dan 20 jaar wordt toegepast in de voorzieningen van groep Emmaüs, een groep van vzw’s actief in de gezondheidszorg en welzijnszorg. Dat model wordt ook toegepast in een aantal scholen en schoolgroepen, zoals de vzw KITOS, een groep van secundaire en basisscholen in Mechelen, Duffel en St Katelijne Waver. Naast de info over het model krijg je u ook praktische tips over hoe je de principes zelf kan omzetten in een bruikbaar Excelmodel.

Voorkennis en voorbereiding: Je dient basiskennis van dubbel boekhouden te hebben. Gelieve op voorhand na te gaan wat je momenteel doet aan investeringsbeleid en welke je vragen zijn voor de docent.

Werner Peremans is financieel economisch coördinator van de vzw Emmaüs en bestuurder vzw KITOS  (Katholieke Scholengroep regio Mechelen).

4.     De begeleidende klassenraad en het dossier van de leerling

Joost Laeremans

We belichten de begeleidende klassenraad vanuit verschillende invalshoeken. De regelgeving vormt het vertrekpunt bij de bevoegdheden en samenstelling van de klassenraad. De begeleidende klassenraad wordt hier o.a. vergeleken met de toelatingsklassenraad en delibererende klassenraad. Bij de werking van de begeleidende klassenraad ligt de klemtoon op het efficiënt vergaderen en organiseren.

Vervolgens gaan we na hoe het dossier van de leerling vorm krijgt – met ruime aandacht voor het inschrijvingsmoment – en hoe hiermee concreet gewerkt wordt in je school. Omdat een meerderheid van de scholen werkt met een elektronisch leerlingendossier bekijken we welke gevolgen dit heeft, bv. wat betreft het toekennen van lees- en schrijfrechten. We maken een onderscheid tussen informatie bestemd voor de begeleidende klassenraad en informatie die er louter is voor de cel leerlingenbegeleiding. Telkens krijg je een duidelijk overzicht van relevante (onderwijs)regelgeving, zoals de privacywet.

Joost Laeremans is stafmedewerker dienst Lerenden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

5.     Beroepsprocedures tegen evaluatiebeslissingen (VM) - Juridische en deontologische aspecten van leerlingenbegeleiding (NM)

Karolien Billen

Doorheen de jaren kregen de ‘rechten van de leerling in het onderwijs’ steeds verder vorm. In 2014 werd de rechtspositie van de leerling decretaal verankerd. Onder meer de beroepsprocedure tegen evaluatiebeslissingen werd hierbij hertekend. Karolien Billen staat in deze sessie stil bij een aantal aandachtspunten, zoals het meedelen van evaluatieresultaten, de rol van een beroepscommissie,  de termijnen waarmee men rekening moet houden …

In hun omgaan met en zorg voor jonge mensen kunnen personeelsleden van scholen weet krijgen van complexe problemen waarmee leerlingen geconfronteerd worden: zelfmoordgedachten, druggebruik, problematische opvoedingssituaties … Aan de hand van enkele casussen wordt tijdens de namiddagsessie ingezoomd op de juridische en deontologische aspecten van leerlingenbegeleiding.

Karolien Billen is stafmedewerker dienst Lerenden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

6.     Bemiddelen: Hoe groter de kloof, hoe mooier de brug!

Machteld Boex

De verstandhouding binnen een vakgroep is al een hele tijd zoek. Je hebt al op verschillende manier geprobeerd de situatie weer recht te trekken, helaas zonder resultaat. Bemiddelen kan hier een oplossing zijn. 
Wat zijn de voorwaarden om te kunnen bemiddelen? Hoe zorg je voor ‘onpartijdigheid’? Welke fasen zitten er in een bemiddelingsgesprek, en hoe kom je tot concrete afspraken? Na deze vorming weet je hoe je als directeur een bemiddeling kan aanpakken, en in welke situaties je beter wel of niet bemiddelt. Naast kennisoverdracht van basisprincipes ligt de klemtoon vooral op praktijk via groepswerk, individuele reflectie en simulaties. Door meteen de kans te krijgen om uit te proberen, verhoog je je bemiddelingsvaardigheden. En om het meteen op je eigen praktijk te betrekken vraagt de docente om een case mee te brengen waarin volgens jou bemiddeld kan worden.

Machteld Boex heeft 19 jaar ervaring als extern consultant, trainer en bemiddelaar in arbeidsconflicten en telt daarnaast ook 16 jaar onderwijservaring.

7.     Orde- en tuchtmaatregelen binnen een geïntegreerd zorgbeleid

Dirk Lenaerts

Objectieve cijfers geven aan dat scholen steeds vaker tuchtmaatregelen toepassen. Tijdens deze vorming worden handvaten aangereikt om deze tendens om te buigen.

We situeren vanuit een breed perspectief hoe orde- en tuchtmaatregelen binnen een geïntegreerd zorgbeleid hun plek innemen. Hierbij komen diverse referentiekaders aan bod met de focus op preventie en curatie. Daarnaast belichten we de onderwijsregelgeving inzake leefregels vanuit een praktisch oogpunt. Vanuit het profiel van tuchtgevoelige leerlingen bekijken we hoe scholen acties kunnen opzetten zodat zo veel mogelijk leerlingen zich aan de leefregels houden.  We bespreken tevens in welke mate het gehanteerde type tuchtbeleid het sanctionerend karakter van een school bepaalt. We staan stil bij diverse schoolculturen en hun impact op orde- en tuchtmaatregelen. Met het vierlademodel als referentiekader gaan we op zoek naar welke maatregel passend is wanneer leefregels worden overtreden. Ook creatieve orde- en tuchtmaatregelen komen hierbij ter sprake. Tot slot worden handvaten aangereikt om binnen de school het orde- en tuchtbeleid procesmatig bij te sturen. Dit alles gebeurt tijdens deze sessie zowel via presentatie als individuele opdrachten en groepswerk met plenaire presentatie.

Dirk Lenaerts is algemeen directeur van het Sint-Agnesinstituut en coördinerend directeur bij SG Oscar Romero.

8.     Organisatiecultuur: analyse en reflectie in functie van veranderprocessen in onderwijs

Sophie De Boiserie

Is er een natuurlijke match tussen je strategie, organisatiecultuur, persoonlijke stijl en de stijlen van je personeel?  Wat zijn de gevolgen indien er onvoldoende aandacht is voor deze match? En vooral, hoe kan je, door aandacht te hebben voor factoren met betrekking tot organisatiecultuur, de slaagkans van verandertrajecten verhogen?

Tijdens deze sessie kijken we zowel naar huidige cultuur als mogelijk gewenste cultuur. De juiste aandacht voor aspecten van organisatiecultuur vormt immers de basis voor geslaagd verandermanagement. Aan de hand van groepsoefeningen leer je je eigen situatie analyseren en kijken naar wat moet gebeuren om je strategie optimaal te ondersteunen via de gepaste cultuur. Via groepswerk krijg je concrete tips en hints van collega-directeuren om de gewenste cultuur zo goed mogelijk te ondersteunen. Via een vragenlijst rond waarden ontdek je of er een match is met de gewenste cultuur. Je krijgt eveneens een zicht op de samenhang tussen strategie, cultuur, stijl en waarden.

Sophie De Boiserie is Academic Faculty bij diverse Business Schools. Daarnaast is zij zelfstandig consultant. Ze doceerde, coachte of gaf consultingadvies aan 105 organisaties en 12 500 mensen (zowel voor privébedrijven als voor de overheid). Zij is auteur van het boek ‘Veranderen! Hoe? Van visie tot resultaten’ (uitg. die Keure).

9.     Teamcoaching voor directies

Dirk Jaspers

“Een team bestaat uit een groep mensen, maar een groep mensen hoeft niet altijd een team te zijn. Of een groep mensen ook als team functioneert, is afhankelijk van hoe goed de samenhang is. Een team is iets speciaals: het ontstaat uit een groep die geleerd heeft goed taakgericht samen te werken. Teamwork levert dan een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit en de productiviteit. In scholen die competentiegericht willen onderwijzen neemt het belang van zulke taakgerichte teams toe.”

We bekijken op deze dag het “TEAMWIEL” en al de mogelijkheden die dit biedt aan directies om met teams op school te werken. We hebben aandacht voor de teamfrustraties van Lencioni en bekijken ook de rol en de mogelijkheden van de directie als teamcoach.

Dirk Jaspers was 18 jaar leraar en coördinator/mentor van startende leerkrachten. Gedurende 7 jaar was hij directeur van de vzw Leefsleutels. Daarna was hij freelance trainer met een eigen vormingsbedrijfje C.A.S.T. (coaching-advies-supervisie-training).

10.     Crisisbeheer en -communicatie: syntheseoefeningen aan de hand van je noodplan

Erik De Soir

Sedert een aantal jaren bereiden scholen zich voor op crisissen met behulp van een noodplan en noodscenario’s. Ook bij jou op school ligt er waarschijnlijk een noodplan klaar. Maar heb je dit noodplan recent nog kritisch bekeken? Of heb je het in een recent verleden nodig gehad en gemerkt dat er nog ruimte voor verbetering was?

Tijdens deze workshop loodst Erik De Soir je stapsgewijs doorheen realistische scenario’s, op basis van waargebeurde crisissituaties. Je oefent bepaalde rollen uit, simuleert een persconferentie, oefent taken in vanuit een bepaalde functie, je leeft je in in crisissituaties. Zo zal je aan het einde van deze workshop een inventaris kunnen opmaken van de verbeterpunten die je aan je eigen noodplan moet aanbrengen.

Erik De Soir is Doctor in de Psychologie, Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen, als majoor verbonden aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en als psychotherapeut aan de Weg Wijzer, gespecialiseerd in traumabegeleiding bij collectieve noodsituaties en oorlog. Hij is de stichter en supervisor van het Fire Stress Team en als operationeel brandweerpsycholoog verbonden aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg.


Schrijf in voor de keuzedag

Praktisch

Wanneer: vrijdag 25 januari 2019 van 9.30 tot 16 uur
Waar: De Boogkeers (Boogkeers 5, 2000 Antwerpen)
Prijs: inbegrepen in de cursusprijs van het postgraduaat

Programma

9.00 u.: Onthaal
9.30 u.: Verwelkoming door Joëlle Van de Peer, coördinator Centrum voor Andragogiek
9.45 u.: Keuzesessie (deel 1)
12.15 u.: Lunch
13.15 u.: Keuzesessie (deel 2)
15.30 u.: Nieuwjaarsreceptie met toespraak door prof. dr. Luc Braeckmans, voorzitter Centrum voor Andragogiek

Voor verdere info en met vragen kan je terecht bij Mieke Gielis (mieke.gielis@uantwerpen.be, 03 265 89 96) of op het algemeen nummer van CVA (03 265 46 95).

Keuzedag Postgraduaat

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 46 95

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen