Keuzedag Postgraduaat Schoolbeleid – donderdag 23 januari 2020

Hier vind je meer informatie per keuzesessie, het programma en verdere praktische info. Gelieve ten laatste zondag 24/11/2019 je twee voorkeursthema's door te geven via het inschrijvingsformulier

Keuzesessies                    Schrijf in voor de keuzedag

1.     Infrastructuurbeleid: bouwen en verbouwen van scholen

Ann Cautreels en Katrien De Veuster

De kwaliteit van een schoolgebouw kan een belangrijk effect hebben op de motivatie en prestaties van leerlingen en leerkrachten. Voor vele directies is investeren in schoolgebouwen een eenmalige aangelegenheid waarvoor ze bovendien niet opgeleid zijn. Deze opleiding wil inzicht verschaffen in verschillende aspecten van scholenbouw. Hoe pak je zo'n infrastructuurbeleid aan via een masterplan?

Naast een omgevingsanalyse biedt deze opleiding meteen ook een praktijkgericht overzicht van de regelgeving en van de diverse procedures bij de AGION. Er wordt bovendien dieper ingegaan op een aantal specifieke thema’s waarmee schoolbesturen en directies vanuit de ervaring van de Dienst voor Investeringen van het Katholiek Onderwijs geconfronteerd kunnen worden bij de realisatie van een bouwproject.

Ann Cautreels en Katrien De Veuster zijn stafmedewerkers dienst Bestuur & organisatie van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

2.     Bemiddeling vanuit verbindende communicatie

Kim Wezenbeek

De kracht van de ont-moeting, daar draait het allemaal om. In deze sessie maak je kennis met de filosofie van verbindende communicatie en ervaar je hoe die kan bijdragen om de deur naar dialoog (terug) open te zetten. Je ontdekt welke gevoelens en behoeften er schuilgaan achter verwijten en eisen die je hoort. Tegelijk oefen je in verbinding maken met je eigen behoeften, een essentieel onderdeel voor een geslaagde bemiddeling. Je wordt als bemiddelaar immers uitgedaagd om te luisteren én te spreken vanuit het behoefteveld, de plek waar verbinding en herstel mogelijk zijn en waar conflicten kunnen transformeren naar groei en leerkansen.  

Doelstellingen

  • Je ervaart wat de kracht en de mogelijkheden zijn van verbindende communicatie. 
  • Je krijgt oefeningen en inspiratie om zelf mee aan de slag te gaan. 
  • Je wordt je bewust van de randvoorwaarden voor een bemiddeling. 

Kim Wezenbeek is directeur van Stella Maris in Merksem en heeft ervaring als leraar, leerlingbegeleider en (familiaal) bemiddelaar.

3.     Financieel meerjarenplan

Werner Peremans

Vele scholen hebben dringend nood aan investeringen. Maar kunnen we dat als school financieel aan? Hoe ver kunnen we gaan zonder de school in gevaar te brengen? En hoe moeten we de gevolgen van de bestuurlijke schaalvergroting op dit vlak meenemen? Zijn we in onze meerjarenplanning klaar voor deze stap?

In deze opleiding krijg je een instrument toegelicht om een antwoord te bieden op deze vragen. Een financieel meerjarenplan is een belangrijke basis voor het voeren van langetermijnbeleid. Het helpt het schoolbestuur bij het plannen en beslissen van investeringen. Je leert dan ook welke elementen zeker in een financieel meerjarenplan moeten zitten, hoe je verbanden moet leggen en hoe je de resultaten dient te lezen en te interpreteren. Zo kan je je schoolbestuur bijstaan bij de noodzakelijke investeringsplanning en -beslissingen.

Werner Peremans licht dit toe aan de hand van een model dat al meer dan 20 jaar wordt toegepast in de voorzieningen van groep Emmaüs, een groep van vzw’s actief in de gezondheidszorg en welzijnszorg. Dat model wordt ook toegepast in een aantal scholen en schoolgroepen, zoals de vzw KITOS, een groep van secundaire en basisscholen in Mechelen, Duffel en St-Katelijne-Waver. Naast de info over het model krijg je ook praktische tips over hoe je de principes zelf kan omzetten in een bruikbaar Excelmodel.

Voorkennis en voorbereiding

Je dient basiskennis van dubbel boekhouden te hebben. Gelieve op voorhand na te gaan wat je momenteel doet aan investeringsbeleid en welke je vragen zijn voor de docent.

Werner Peremans is financieel economisch coördinator van de vzw Emmaüs en bestuurder vzw KITOS (Katholieke Scholengroep regio Mechelen).

4.     Diversiteit omarmen is kansen geven. De directeur als diversiteitsstrateeg.

Chris Wyns

Diversiteit is de norm. De school die maatschappelijk relevant wil zijn, denkt na over wat de samenleving van vandaag kenmerkt. Zij beseft dat haar leerlingenpopulatie een afspiegeling is van de maatschappij en zij organiseert haar onderwijs zo dat zij de ontwikkelingen, de nieuwe contexten, de diversiteit in de school aanwezig, maximaal (h)erkent en benut. Zij streeft ernaar om alle leerlingen even sterk aan te spreken.

Eerst verkennen we welke die maatschappelijke ontwikkelingen zijn. Hoe manifesteren zij zich in de school? Welke reacties of gevoelens roepen zij op? Wat betekent voor de school ‘omgaan met diversiteit’? Welke zijn de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waar de school voor staat? Hoe ga je om met de toenemende polarisering?

Vervolgens zetten we de stap naar schoolvisie en beleidsontwikkeling. Wat is voor jou de betekenis van opvoeding en onderwijs in en voor de samenleving van vandaag? Hoe zet je met succes een diversiteitsbeleid op dat de grenzen tussen de school en de buitenwereld verkleint? Welke keuzes maak je daarbij? Welke inspiratie biedt jouw opvoedingsproject? En welke rol neem jij daarbij op?

Chris Wyns, pedagogisch begeleider, dienst Lerenden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

5.     Beroepsprocedures tegen evaluatiebeslissingen (VM) - Juridische en deontologische aspecten van leerlingenbegeleiding (NM)

Lieselot Vantuyckom

Doorheen de jaren kregen de ‘rechten van de leerling in het onderwijs’ steeds verder vorm. In 2014 werd de rechtspositie van de leerling decretaal verankerd. Onder meer de beroepsprocedure tegen evaluatiebeslissingen werd hierbij hertekend. Lieselot Vantuyckom staat in deze sessie stil bij een aantal aandachtspunten, zoals het meedelen van evaluatieresultaten, de rol van een beroepscommissie, de termijnen waarmee men rekening moet houden …

In hun omgaan met en zorg voor jonge mensen kunnen personeelsleden van scholen weet krijgen van complexe problemen waarmee leerlingen geconfronteerd worden: zelfmoordgedachten, druggebruik, problematische opvoedingssituaties … Aan de hand van enkele casussen wordt tijdens de namiddagsessie ingezoomd op de juridische en deontologische aspecten van leerlingenbegeleiding.

Lieselot Vantuyckom is stafmedewerker dienst Lerenden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

6.     De begeleidende klassenraad en het dossier van de leerling

Joost Laeremans

We belichten de begeleidende klassenraad vanuit verschillende invalshoeken. De regelgeving vormt het vertrekpunt bij de bevoegdheden en samenstelling van de klassenraad. De begeleidende klassenraad wordt hier o.a. vergeleken met de toelatingsklassenraad en delibererende klassenraad. Bij de werking van de begeleidende klassenraad ligt de klemtoon op het efficiënt vergaderen en organiseren.

Vervolgens gaan we na hoe het dossier van de leerling vorm krijgt – met ruime aandacht voor het inschrijvingsmoment – en hoe hiermee concreet gewerkt wordt in jouw school. Omdat een meerderheid van de scholen werkt met een elektronisch leerlingendossier bekijken we welke gevolgen dit heeft, bv. wat betreft het toekennen van lees- en schrijfrechten. We maken een onderscheid tussen informatie bestemd voor de begeleidende klassenraad en informatie die er louter is voor de cel leerlingenbegeleiding. Telkens krijg je een duidelijk overzicht van relevante (onderwijs)regelgeving, zoals de GDPR.

Joost Laeremans is stafmedewerker dienst Lerenden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

7.     Vormings- en ontwikkelingsbeleid. Verder gaan dan een instrumenteel professionaliseringsbeleid...

Pieter Sprangers

Een schoolorganisatie zou bij uitstek een organisatie moeten zijn die niet enkel in de ontwikkeling van de leerlingen geïnteresseerd is, maar vooral ook in de voortdurende ontwikkeling van de medewerkers. Maar hoe transformeer je jouw school tot een fantastische leeromgeving voor medewerkers? Hoe detecteer je ontwikkelingsbehoeften bij je medewerkers? Hoe ondersteun je je medewerkers in hun leren? Hoe motiveer je medewerkers door ontwikkelingsmogelijkheden te bieden? En verengen we een vormings- en ontwikkelingsbeleid niet al te vaak tot een instrumenteel nascholingsbeleid?  En tenslotte … wat is de heilige graal van het leren voor medewerkers?

Tijdens deze cursusdag ontdekken we hoe een ontwikkelingsbeleid kadert in het totale personeelsbeleid en onderzoeken we hoe het ingebed kan worden in het strategisch management van de school. We stellen ons bijkomend de vraag welke mogelijkheden ‘technology enhanced learning’ ons bieden in het kader van het vormings- en ontwikkelingsbeleid voor medewerkers.

Pieter Sprangers is zaakvoerder van Domo de Refontiro (refontiro bvba), deeltijds docent aan de Karel de Grote hogeschool, deeltijds praktijkassistent aan de lerarenopleiding UA en personal coach.

8.     Hoe ontwikkel je een burn-outresistent team?

Lode Godderis

Lode Godderis onderzoekt de relatie tussen werk en gezondheid (waaronder kanker, pijn en burn-out) en re-integratie. In de workshop zal hij in dialoog met de aanwezige uitzoeken wat de belangrijkste oorzaken van burnout zijn en hoe je die als leidinggevende kan herkennen en aanpakken. Verder zoomen we ook nog in op de terugkeer naar het werk na burn-out. Hoe pak je het aan op een duurzame manier?

Prof. Dr. Lode Godderis is hoogleraar arbeidsgeneeskunde aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven en directeur onderzoek en ontwikkeling bij IDEWE.

 

Schrijf in voor de keuzedag

Praktisch

Wanneer: donderdag 23 januari 2020 van 9.30 tot 16 uur

Waar: De Boogkeers (Boogkeers 5, 2000 Antwerpen)

Prijs: inbegrepen in de cursusprijs van het postgraduaat

 

Programma

09.30 u.: Onthaal en verwelkoming door Joëlle Van de Peer, coördinator Centrum voor Andragogiek
10.00 u.: Keuzesessie (deel 1)
12.30 u.: Speech en receptie met aansluitend lunch
13.45 u.: Keuzesessie (deel 2)
16.00 u.: Einde

Voor meer informatie kan je terecht bij Ann Van Yperzeele via ann.vanyperzeele@uantwerpen.be of 03 265 46 90.

 

Op dit event worden foto’s genomen. Deze kunnen gebruikt worden in de verslaggeving over het event en op de communicatiekanalen van CVA (website, infobrochures etc.). Gelieve je persoonlijk tot de fotograaf te wenden indien je liever niet gefotografeerd wordt. Hartelijk dank voor je begrip.

Keuzedag Postgraduaat

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 46 95

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen