Voorwaarden getuigschrift postgraduaat schoolleider in het secundair onderwijs

Om het getuigschrift van het postgraduaat schoolleider in het secundair onderwijs te behalen word je op het einde van elk jaar beoordeeld. We hanteren het principe van permanente evaluatie.

Dit betekent dat je

  • voldoende aanwezig¹ bent op de verschillende cursusdagen met inbegrip van het residentieel seminarie;
  • actief participeert aan elke cursus;
  • voldoende aanwezig¹ bent op de reflectiemomenten;
  • actief deelneemt aan de reflectiemomenten² (intervisie);
  • voor elk opleidingsonderdeel een opdracht uitwerkt die de vertaalslag naar de eigen schoolpraktijk illustreert; je past hierbij cursusinhouden toe gerelateerd aan de verschillende domeinen en getuigt van een reflectieve houding;
  • actief deelneemt aan het evaluatiemoment per opleidingsonderdeel.

Bij de eindbeoordeling is het van belang dat je opdracht getuigt van groei in complexiteit en reflectie.

Na het tweede jaar en bij voldoende aanwezigheid bij de relevante cursusonderdelen ontvang je eveneens het attest van evaluator.

1 Toelichting voldoende aanwezigheid
Om te voldoen aan de voorwaarde van ‘voldoende aanwezigheid’ ben je per opleidingsjaar minstens drie vierde van het totale urenpakket aanwezig. Wanneer een bepaalde opleidingsdag niet past in je agenda, krijg je uitzonderlijk de mogelijkheid om aan te sluiten bij een parallelgroep. Mits voorafgaande motivering kunnen ook seminariedagen uit een vorig jaar nadien ‘ingehaald’ worden.

 2 Toelichting reflectiemoment
In de reflectiegroep moedigen we je aan om via vraagstelling en met behulp van het eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op functiegebonden vragen en knelpunten. Dit gebeurt onder begeleiding van ervaren schoolleiders of pedagogisch begeleiders. Er worden 3 reflectiegroep-bijeenkomsten per schooljaar voorzien die telkens 2 à 3 uur duren.

Contactgegevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen